fbpx

Akcja KOD GENLOG

Zbieraj kody i wymieniaj na nagrody!

 

Regulamin:

1_ Postanowienia ogólne

Akcja promocyjna jest organizowana pod nazwą “KOD GENLOG”, zwana dalej “Promocją”

Organizatorem Konkursu jest Genlog Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Rajkowy, ul. Jesionowa 28, 83-111 Rajkowy zwany dalej „Organizatorem”.

Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia oraz uczestnictwa w promocji adresowanej do klientów indywidualnych. 

Promocją objęte są wyłącznie zanęty, pellety, ziarna zanętowe marki Genlog.

Promocja będzie trwała od 21.04.2021 do 30.06.2021 roku.

 

2_ Warunki Promocji

Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla klientów indywidualnych.

W Promocji mogą brać udział klienci będący osobami prawnymi.

Wyłączony jest udział w Promocji pracowników Genlog Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Rajkowy, ul. Jesionowa 28, 83-111 Rajkowy, oraz ich rodzin.

 

2.1_Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest:

Wycięcie z opakowania etykiety z nazwą zanęty, pelletu lub ziarna z kodem kreskowym.

Nagrody i ilości kodów wymagane do ich zdobycia:

5 sztuk wyciętych pasków z kodem kreskowym z zanęt, pelletów i ziaren Genlog – 1 paczka zanęty 1 kg – do wyboru Genlog Hemp lub Karp Lin Karaś lub Ecstasy.

10 sztuk wyciętych pasków z kodem kreskowym z zanęt, pelletów i ziaren Genlog – 1 paczka zanęty 3kg do wyboru Genlog XXL lub Ecstasy.

50 sztuk wyciętych pasków z kodem kreskowym z zanęt, pelletów i ziaren Genlog –  Czapeczka i koszulka Genlog.

 

Wymienione na nagrody etykiety tracą ważność i nie mogą być wykorzystane ponownie do wyboru innych nagród.

Uczestnik ma czas na wymianę etykiet na nagrodę do 10.07.2021 (decyduje data nadania przesyłki).

Lub w sklepach wędkarskich do 30.06.2021 roku

Po upływie tego okresu wymiana będzie niemożliwa.

 

2.2_Realizacja wygranej:

Nagroda ZANĘTY:

możliwa jest we wszystkich sklepach wędkarskich posiadających zanęty marki Genlog (lista sklepów na naszej stronie www), bądź bezpośrednio w firmie Genlog Europe Sp. z o.o. wysyłając kody oraz informacje o wybranej nagrodzie i adres wysyłki nagrody pocztą na adres: Genlog Europe Sp. z o. o. KOD GENLOG, ul. Jesionowa 28, 83–111 Rajkowy

 

Nagroda KOSZULKA I CZAPKA:

Wyłącznie w firmie Genlog Europe Sp. z o.o.  wysyłając kody oraz informacje o wybranej nagrodzie/rozmiarze i adres wysyłki nagrody na adres: Genlog Europe Sp. z o. o. KOD GENLOG, ul. Jesionowa 28, 83–111 Rajkowy

Organizator zastrzega sobie 90 dni na wysłanie nagród.

Nagroda jest przesyłana za pośrednictwem firmy kurierskiej na podany przez Uczestnika adres.

 

3_ Dane osobowe

Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 poz. 11 82 z późn. zm.).

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Genlog Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Rajkowy, ul. Jesionowa 28, 83-111 Rajkowy

 

Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe Uczestników: imię i nazwisko, adres (adres korespondencyjny).

Wyłącznie dane osobowe Uczestników wymieniających kody za pośrednictwem Genlog Europe Sp. z o.o.  będą przetwarzane w celu organizacji Promocji, w tym w celu kontaktu z Uczestnikami oraz wydania nagród.

 

4_Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, odwołania lub zawieszenia Promocji, bez podania przyczyny.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą skutkować naruszeniem praw Uczestników nabytych w związku z udziałem w Promocji w okresie przed dokonaną zmianą. Odpowiednia informacja w tym zakresie zostanie udostępniona na https://www.facebook.com/GenlogFishing/

 

W sprawach nieujętych w Regulaminie, należy stosować odpowiednie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszelkie spory związane z Promocją rozstrzygane będą przez sąd właściwy wg siedziby Organizatora.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 21.04.2021 roku.

Facebook
YouTube
Instagram